Obchodní podmínky realsport.cz

Provozovatel internetového obchodu

REALSPORT ACTIVITY s.r.o.
Vrchlického 350
506 01 Jičín

IČ: 092 42 040
DIČ: CZ09242040

Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45969.

Dodavatel je registrovaným plátcem DPH. 

Obchodní podmínky

Uvedené ceny jsou aktuální a uvedeny včetně DPH, bez poštovného a balného.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny realsport.cz jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je kupní smlouvou. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu realsport.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto informace nebudou poskytnuty třetím osobám. Osobní údaje poskytnuté zákazníky v žádném případě neposkytujeme třetí straně, pokud to nesouvisí s účelem, ke kterým byly poskytnuty obchodu www.realsport.cz (např. sdělení doručovací adresy přepravci).

Dodací termíny

U zboží s označením skladem, které je objednané nejpozději do 12 hod dochází k expedici týž den. U objednávek obdržených později je odeslání následující den nebo   nejpozději do 3 dnů od objednání. O odeslání objednávky budete informováni tzv. EXPEDICÍ OBJEDNÁVKY s číslem Vašeho balíku, jehož pohyb můžete sledovat na webu společnosti PPL. V ostatních případech budete o termínu dodání informováni do 3 pracovních dnů od objednání. Akční nabídka platí do vyprodání zásob.  

Zrušení objednávky

Zrušení objednávky ze strany kupujícího je možné bezplatně zrušit kdykoliv před doručením objednávky. A to e-mailem na adresu: info@realsport.cz, nebo v pracovní dny od 8:30 – 17,00 hod. telefonicky na 602 282 131. SMS zprávy nejsou akceptovány.

Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení z důvodu:

– bez udání důvodu
– nebo zboží již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby, dodávek nebo je zboží vyprodané.

Vrácení zboží

Odstoupení od smlouvy dle § 1829 zákona č.89 / 2012 Sb.

(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Toto upozornění je uvedeno i na daňovém dokladu. O odstoupení od smlouvy musí spotřebitel informovat dodavatele REALSPORT ACTIVITY s.r.o., Vrchlického 350, 506 01 Jičín IČ: 09242040 , zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45969 nebo e mailem na info@realsport.cz, případně tel. 602 282 131.

Spotřebitel může odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách zde, prodejce potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adrese REALSPORT ACTIVITY s.r.o., Vrchlického 350, 506 01 Jičín, přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

§ 1831

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834.

(2) Podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem.

 § 1832

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

(2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

(3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).

(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 § 1833

Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f).

 § 1834

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

 § 1835

Podnikatel převezme zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady, jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

 § 1836

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nenese žádné náklady, jestliže jde o smlouvu

a) jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel neposkytl spotřebiteli údaje podle § 1820 odst. 1 písm. d) a f), nebo pokud podnikatel začal s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv spotřebitel o to výslovně nežádal.

§ 1837 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Platba dárkovým poukazem:

V případě, že zákazník použil k úhradě online objednávky dárkový poukaz a koupené zboží nebo část koupeného zboží vrací, bude mu vrácen původní poukaz nebo vystaven nový poukaz na celou nebo poměrnou část.

Odstoupení kupujícího, který není spotřebitelem, od smlouvy – není možné od smlouvy odstoupit.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Podmínky vrácení zboží

Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů.
Zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeno a nesmí jevit známky používání či opotřebení.
V případě, že zákazník vrátí zboží opotřebené a odstupuje od kupní smlouvy a zboží jeví známky opotřebení (není dodáno v originálním stavu, hrané, jakkoliv použité…) máme právo na náhradu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání, jež nelze podřadit pod nutné obeznámení se s vlastnostmi zakoupeného zboží (§ 1833 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) včetně skutečných nákladů vynaložených s vrácením zboží.

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nutným nakládáním se rozumí zhlédnutí a vyzkoušení zboží tak, jak by to bylo možné v kamenném obchodě před zakoupením.

Zboží na dobírku nepřebíráme!

Kupující, který je spotřebitelem, má podle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.
Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce.
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.

Platební a dodací podmínky

Uvedené ceny jsou aktuální a uvedeny včetně DPH.

dobírka ČR: peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště. 

DPD – běžné poštovné, balné a dobírkovné činí celkem 130 Kč (100 Kč poštovné + 30 Kč dobírka)

OPAKOVANÉ DODÁNÍ balíku v ČR je 80.- Kč

V případě větších, těžších nebo neskladných rozměrů balíku se může poštovné lišit od udaného na objednávce. V tomto případě bude zákazník telefonicky nebo mailem informován.

Poštovné ZDARMA nad 2.000,- Kč platí pouze v ČR.

Dopravné zdarma se vztahuje na způsob PŘEPRAVY / PŘEPRAVCE a nevztahuje se na ZPŮSOB PLATBY – DOBÍRKOU.

Při způsobu platby dobírkou: bude naúčtován poplatek 30 Kč

Při způsobu platby převodem nebo kartou online: bude naúčtován poplatek 0 Kč

Pokud bylo v objednávce, z níž zákazník zboží vrací, využito poštovné zdarma a hodnota vraceného zboží snížila původní cenu objednávky pod 2000 Kč, bude poštovné zákazníkovi doúčtováno ponížením částky za vrácené zboží.

Dobírka SLOVENSKO:

PPL – běžné poštovné, balné a dobírkovné činí celkem 250 Kč (poštovné 190.- + dobírkovné 60.-).  Převodní kurz určuje PPL podle kurzu Slovenské národní banky. V případě větších, těžších nebo neskladných rozměrů balíku se může poštovné lišit od udaného na objednávce. V tomto případě bude zákazník telefonicky nebo mailem informován. 

Převodem na účet- po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. 

Zákazník zaplatí předem celkovou částku včetně přepravného a balného na účet firmy REALSPORT ACTIVITY s.r.o.:

Banka: Komerční banka a.s.

Korunový účet – č.ú. 123-1985330227 / 0100

Eurový účet – č.ú. 123-2063820267 / 0100

IBAN CZ27 0100 0001 2320 6382 0267        BIC KOMBCZPPXXX

Název účtu: REALSPORT ACTIVITY s.r.o.

variabilní symbol: číslo OBJEDNÁVKY

Po připsání celkové částky na účet bude zboží vyexpedováno a zákazníkovi zaslán informační e-mail.

Firma REALSPORT ACTIVITY s.r.o. nehradí žádné bankovní poplatky.

Platební kartou- zákazník uhradí zboží platební kartou přes zabezpečenou platební bránu.

Platba dárkovým poukazem:

V případě, že zákazník použil k úhradě online objednávky dárkový poukaz a koupené zboží nebo část koupeného zboží vrací, bude mu vrácen původní poukaz nebo vystaven nový poukaz na celou nebo poměrnou část.

REALSPORT ACTIVITY s.r.o. si vyhrazuje veškerá práva k obsahu těchto internetových stránek, především práva autorská (texty, loga, obrázky atd.), osobnostní, práva související s vlastnictvím ochranných známek a případně veškerá další související práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů REALSPORT ACTIVITY s.r.o.  především z těchto internetových stránek je bez předchozího výslovného písemného souhlasu ze strany REALSPORT ACTIVITY s.r.o. výslovně zakázáno

Ochrana osobních údajů:

Informace o zákaznících (jméno, příjmení, fakturační, dodací adresa, PSČ, e-mailová adresa, kontaktní telefon) jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Od 25. 5. 2018 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Z daňových důvodů je doba uchování 11 let. Slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti REALSPORT ACTIVITY s.r.o. a nejsou poskytovány třetím osobám – s výjimkou předání nezbytných údajů kurýrním službám pro dodání zboží. Zákazník může požádat o výmaz či změnu osobních údajů z databáze REALSPORT ACTIVITY s.r.o. e-mailem na adrese: info@realsport.cz nebo telefonicky na 602 282 131.

více na OCHRANA OSOBNÍCH údajů

Zeptejte se nás, poradíme vám

Potřebujete poradit s výběrem. Zeptejte se našich odborníků. Napište nám pomocí formuláře, který najdete vpravo, nebo nám pošlete email či zavolejte.

e-mail: info@realsport.cz
telefon: +420 602 282 131